spacer

title

title
spacer

سامانه رتبه بندی مشتریان ارزی بر اساس منابع

سامانه رتبه بندی مشتریان ارزی بر اساس منابع
عدم شناخت کافی درباره ویژگی های فرهنگی، روانی، اجتماعی، توزیع جغرافیایی و... دسته های مختلف مشتریان نظام بانکی باعث می گردد که فعالیت های بانکی جهت دار نبوده و تبلیغات بانکی برای جذب مشتری به صورت یک امر کلیشه ای و کم بازده دربیاید.
همچنین متروک ماندن موضوع مشتری مداری و عدم توجه به ابزارهای رقابتی باعث شده است که نظام بانکی در مقابل بانک های دولتی و بانک های خارجی آسیب پذیر باشد. از طرفی تعداد زیاد مراجعه کنندگان از یک سو و از طرف دیگر محدودیت منابع بانک ها، آنان را وادار می کند تا اقدام به اولویت بندی مشتریان نمایند، تا خدمات خود را متناسب با اولویت دسته های مشتریان ارائه داده و حداکثر ارزش افزوده را از برقراری رابطه با مشتری کسب نمایند . درتمام دنیا با مشتریان بانک ها به صورت یکسان برخورد نشده و با رتبه بندی مشتریان، به افرادی که در رتبه بهتری قرار می گیرند مزایای خاصی ارائه می شود.
در سامانه رتبه‌بندی جامع مشتریان از آن جایی که رتبه‌بندی و تعیین ارزش مشتریانی که دارای منابع ارزی هستند از اهمیت بسزایی برخوردار است، هدف از این سامانه، رتبه‌بندی منابع ارزی مشتریان و متمرکزسازی اطلاعات مربوطه با سامانه مذکور می‌باشد.
در این سامانه تمامی اطلاعات پایه ارزی که شامل اطلاعات مشتریان، حساب‌ها و سهم درصد حساب‌ها می‌باشد، از جداول پایه به‌روزرسانی می‌شود. سپس مانده میانگین حساب‌ها و اطلاعات سود پرداختی و برگشتی حساب‌های کوتاه و بلند‌مدت ارزی، از جداول مربوطه به‌روزرسانی شده و همچنین نرخ تنزیل و مابقی ضرایب توسط مدیر سامانه برای حساب‌های ارزی تعریف می‌گردد. سپس فرمول ارز برای تمامی حساب‌های مشتریان اعمال می‌شود.
پس از محاسبه ارزش ارزی هر مشتری، ارزش واقعی منابع (مجموع ارزش ارز و ریال) محاسبه می‌گردد.