spacer

title

title
spacer

سامانه پایش دارندگان حساب جاری با هدف ارتقاء منابع

سامانه پایش دارندگان حساب جاری با هدف ارتقاء منابع
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای افزایش دارندگان حساب های جاری در نظر دارند خدماتی را به مشتریان ارزنده خود در قالب استفاده از هتل ها و شرکت های هواپیمایی طرف قرارداد با بانک ها، بسته های بیمه ای و همچنین انواع کارت اعتباری و ... ارائه نمایند.
مشتریان ارزنده بانک می تواند با مراجعه به سایت بانک یا سایت باشگاه مشتریان ارزنده بانک با ثبت شماره مشتری ، شماره شناسنامه و شماره ملی اطلاعات شخصی خود شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر، شماره شناسنامه و کد ملی و همچنین طبقه بندی خود و خدماتی که به او تعلق می گیرد و میزان استفاده از هر کدام از خدمات توسط خود را مشاهده نماید .
نحوه استفاده از خدمات:
مشتری ارزنده بانک کارت شناسایی طرح مربوطه را به کارمند مسئول در هتل یا شرکت هواپیمایی ارائه می نماید . کارمند مربوطه با استفاده از نام و رمز کاربری که در اختیار دارد به سایت بانک مراجعه کرده و با ثبت شماره کارت شناسایی، اطلاعات صاحب کارت را در سایت مشاهده می نماید. این اطلاعات شامل اطلاعات شناسنامه ای و میزان قابل استفاده از خدمات می باشد.
پس از استفاده مشتری بانک از امکانات مذکور، کارمند مسئول، اطلاعات مهم فاکتور شامل تاریخ، شماره فاکتور، مبلغ کل فاکتور و میزان تخفیف ارائه شده را در سامانه ثبت می نماید و اصل فاکتور به همراه کپی کارت شناسایی طرح برای اداره کل تدارکات بانک ارسال می نماید.
پس از استفاده مشتری از خدمات ، از اعتبار خدمات وی در سامانه کسر خواهد شد و کسر نهایی مورد تائید بانک، زمانی انجام می گیرد که اصل فاکتور توسط اداره کل تدارکات مشاهده و در سامانه ثبت تائید گردد.
روش دومی هم برای این منظور در نظر گرفته شده است، بدین صوت که مشتری با آژانس هواپیمایی یا هتل تسویه حساب نموده و لاشه بلیط یا فاکتور هتل را به شعبه افتتاح کننده حساب خود ارائه نموده و هزینه خدمات متعلقه پس از تائید اداره کل تدارکات به حساب مشتری واریز می شود.
نحوه استفاده از خدمات بیمه:
کلیه مشتریان ارزنده بانک در قالب بسته های متنوع بیمه ای طی یک قرارداد مادر، بیمه شده اند . هر مشتری می تواند با مراجعه به سایت بانک ، متن گواهی بیمه نامه خود را مشاهده و نسخه چاپی آن را تهیه نماید.