spacer

title

title
spacer

سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل شعب

سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل شعب
ارزیابی عملکرد، عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در ارتباط با نحوه انجام وظیفه آن ها در مشاغل محوله. ارزیابی عملکرد مهمترین ابزار مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن اینکه سازمان به اهداف خود می رسد، منافع کارکنان نیز تامین می گردد، چرا که بازخورد صحیح منجر به هدایت عملکرد در مسیر مورد نظر می گردد. بازخورد صحیح بر اساس ارزیابی صحیح و جامع صورت می پذیرد. تا زمانی که مجموعه وظایف هر فرد با توجه به مقتضیات و سطوح اهمیت هر بخش، مورد ارزیابی قرار نگیرد، امکان ارزیابی موثر فراهم نخواهد بود.
لذا استقرار سامانه عملکرد پرسنل صف (شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری) تاثیر شگرفی بر بهبود عملکردهای مدیریتی سازمان و کارایی فردی و سازمانی می گذارد.

از مهمترین دستاوردهای استقرار سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل می توان به موارد ذیل اشاره کرد

 • مدیران و کارکنان دید مشترکی از اهداف و ماموریت های سازمان پیدا می کنند.
 • عملکردهای فردی با عملکردهای سازمانی همسو می گردد.
 • کارایی سرمایه های انسانی را افزایش می دهد.
 • تمرکز و توجه، بیشتر به بهبود و برنامه ریزی عملکرد آینده شده تا عملکردهای گذشته
 • شناسایی ظرفیت ها و نقاط قوت کارکنان و رفع نقاط ضعف آنان
 • پرداخت ها بر اساس سطح شایستگی و مشارکت کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان صورت می گیرد.
 • ...
با توجه به اهمیت فراوان ارزیابی عملکرد پرسنل برای سازمان ها و ادارات و تاثیر بسیاری که این امر در پیشرفت این سازمان ها خواهد داشت، شرکت"تاژان سیستم" اقدام به طراحی سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل (صف) بر اساس نیاز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کرده تا با انجام کلیه مراحل ارزیابی شامل جمع آوری اطلاعات و مولفه های مورد نیاز خود بصورت دوره ای از سایر سامانه ها که به شرح ذیل می باشد را جمع آوری و با در نظر داشتن چارت سازمانی و سمت و جایگاه پرسنل و تلفیق آنان با مولفه های دوره ای، ارزیابی عملکرد هر فرد را انجام داده و نتیجه نهایی را بصورت گزارشات متنوع و خروجی تولید نماید.
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد، با سه رویکرد قابل بررسی می باشد:
 1. ارزیابی پرسنل صف در سیستم های متمرکز: ارزیابی در سیستم های متمرکز به معنای رصد فعالیت های پرسنل صف (شعب بانک) در سیستم بانکداری متمرکز می باشد. از آنجایی که هر یک از بانکداران به طور مستقیم با سیستم متمرکز بانک در ارتباط هستند، عملکرد بانکدار در این سیستم یکی از اصلی ترین منابع ارزیابی عملکرد آنان به شمار می آید. با توجه به تخصیص کد کاربری اختصاصی به هریک از بانکداران برای انجام فعالیت در سیستم متمرکز بانک، شناسایی عملیات کاری کاربران از سیستم متمرکز بر مبنای کد کاربری کاربر می باشد.
 2. ارزیابی غیرسیستمی: ارزیابی غیر سیستمی متمرکز بر مجموعه فعالیت های ارزش افزایی می باشد که قابل رصد و ثبت در سیستم های الکترونیک را ندارند. بسیاری از بانکداران در شعب فعالیت هایی را انجام می دهند که قابل ثبت و ضبط در سیستم نیستند اما جزئی از عملکرد فرد بوده و برای بانک نیز ارزش بالایی دارد. این مجموعه فعالیت ها در بخش ارزیابی عملکرد غیر سیستمی ثبت و مورد ارزیابی قرار میگیرد.برای این امر سیستم جدیدی که به منظور پوشش این دسته از فعالیت ها است، می بایست طراحی شود که هر فرد شخصا و با نظارت مدیر خود، عملکردهای خود را وارد سیستم نماید.
 3. ارزیابی کیفی (360 درجه): علاوه بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد اشاره در بخش‌های پیشین، بخشی از ارزیابی عملکرد بانکداران بر اساس ارزیابی کیفی از رفتارهای آنان با رویکرد 360 درجه صورت می‌گیرد. بانکداران در ارزیابی کیفی، بسته به موقعیت شعبه توسط روسای گروه، معاونین شعبه و رئیس شعبه مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از افراد منتخب، بانکدار را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. مجموعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد کیفی طراحی شده است تا مبنای ارزیابی را شکل دهد. سعی شده است در تدوین شاخص‌های کیفی ابعاد استاندارد رفتار پرسنل و همچنین شاخص‌های مشتری مداری، انضباط کاری و ... مد نظر قرار گیرد.
در نهایت، این سامانه با جمع‌آوری اطلاعات کمی و کیفی مربوط به پرسنل از سایر سامانه ها و پردازش آنان براساس روابط تعریف‌شده (طبق مضامین استراتژیک سازمان ها)، قابلیت بررسی، مشاهده و ارزیابی عملکرد پرسنل را امکان‌پذیر می سازد.

ویژگی های سامانه

 • گزارش اطلاعات عملکرد پرسنل به تفکیک شعبه و مدیر شعب در هر دوره ارزیابی.
 • گزارش اطلاعات عملکرد پرسنل به تفکیک منبع اطلاعات (سامانه متمرکز بانکداری، بازاریابی مویرگی، ...).
 • گزارش مقایسه ای اطلاعات عملکرد پرسنل در حداکثر یک سال به تفکیک شعبه و مدیریت شعب.
 • امکان نمایش اطلاعات عملکرد هر فرد (جستجو بر اساس اطلاعات فرد) برای دوره های ارزیابی مختلف.
 • امکان نمایش اطلاعات عملکرد هر فرد به خود فرد پس از ورود به سامانه.
 • امکان نمایش اطلاعات عملکرد هر فرد در مقایسه با سایر افراد همرده در شعبه، مدیریت شعب و کل بانک.
 • امکان نمایش اطلاعات تجمیعی عملکرد به تفکیک شعبه، مدیریت شعب و کل بانک.
 • هر فرد قادر خواهد بود پس از ورود به سامانه ریز اطلاعات عملکردی خود را مشاهده و با دوره های قبلی مقایسه نماید.
 • قابلیت دسترسی به سوابق ارزیابی عملکرد ادوار گذشته و مقایسه روند صعود و نزول شاخص های ارزیابی