spacer

title

title
spacer

سامانه سنجش بهره وری ابزارهای پرداخت

سامانه سنجش بهره وری ابزارهای پرداخت
یکی از راه کارهایی که بانک ها می توانند بر رویکرد مشتری مداری متکی باشند، گرایش به سمت بانکداری مجازی است. بانکداری مجازی با استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود و از آنجایی که گام نخست ترویج و توسعه خدمات غیرحضوری، سنجش وضعیت موجود میزان استفاده از ابزارهای پرداخت غیرحضوری و شناسایی گروه هدف هر یک از این ابزارها می باشد، بر این اساس وجود سامانه ای به منظور تحقق گام نخست ضروری می نماید به نحوی که کاربران سامانه مورد نظر در واحدهای مختلف بانک از جمله شعب، حوزه ها، مدیریت های شعب، نواحی و ادارات کل ذیربط، امکان مشاهده میزان استفاده از خدمات مختلف بانکی از کانال های اینترنت بانک، همراه بانک، تلفنبانک، پایانه های فروش (POS& VPOS) و خودپرداز توسط مشتریان خود را در دوره زمانی مشخص (به عنوان مثال ماهانه) مشاهده نموده و نسبت تراکنش های غیرحضوری به کل تراکنش های هر مشتری را پایش نمایند.

هدف از استقرار سامانه

  • فراهم سازی امکان مشاهده تعداد تراکنش های هر یک از ابزارهای ارائه خدمات غیرحضوری به ازای هر مشتری و به تفکیک خدمت
  • فراهم سازی امکان پایش نسبت تراکنش های غیرحضوری به کل تراکنش ها به ازای هر مشتری و هر واحد
  • فراهم سازی امکان شناسایی گروه هدف هر یک از ابزارهای ارائه خدمات غیرحضوری بر مبنای میزان استفاده در بین گروه مشتریان